Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

za pośrednictwem serwisu internetowego www.openallies.eu

 1. Definicje

 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 

 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.openallies.eu;
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 • Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej lub adres strony internetowej;
 • Serwis internetowy – informacyjny serwis internetowy o rozbudowanej funkcjonalności dostępny pod adresem strony internetowej openallies.eu;
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu internetowego;
 • Usługodawca lub Fundacja – Fundacja Open Allies z siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Wierzbowej 84, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000975995, NIP 7812036954 oraz REGON 522345870; adres poczty elektronicznej do korespondencji: kontakt@openallies.eu.
 • Usługa lub Usługi – usługa lub odpowiednio usługi świadczone Użytkownikowi drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego, wymienione w § 3 Regulaminu;
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego;
 • Umowa – umowa o Świadczenie usługi drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

 

2. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Serwisu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej openallies.eu prowadzonego przez Usługodawcę. Celem Serwisu internetowego jest informowanie Użytkowników o działalności Fundacji i jej promowanie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczonych Usług wraz z warunkami ich świadczenia oraz warunki zawierania i rozwiązywania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także ogólne reguły odpowiedzialności Usługodawcy.

 

3. Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 

Regulamin obejmuje Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu internetowego, w szczególności:

 

 • prezentowanie informacji – w zakresie umożliwiającym Użytkownikom zapoznanie z treściami zamieszczonymi w Serwisie internetowym, w postaci materiałów tekstowych, obrazów czy video;
 • formularz kontaktowy – w zakresie umożliwiającym Użytkownikom kontakt z Usługodawcą, w tym zadawanie pytań.

 

4. Ogólne warunki korzystania z Serwisu internetowego i świadczenia Usług

 

 1. Usługodawca udostępnia w Serwisie internetowym nieodpłatnie Regulamin, z którym Użytkownik ma możliwość zapoznania się.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 3. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek z Usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu, a w przypadku, gdyby Użytkownik nie akceptował, któregokolwiek z postanowień Regulaminu prosimy o zaprzestanie korzystania z Usług lub kontakt z Usługodawcą w celu uzgodnienia indywidualnych warunków współpracy.
 4. Korzystanie z Serwisu internetowego nie wymaga rejestracji przez Użytkownika, chyba że co innego wynika z zasad dotyczących konkretnej Usługi.
 5. Użytkownik korzystający z Serwisu internetowego zobowiązany jest do:
 • korzystania z Serwisu internetowego i Usług w sposób niezakłócający ich prawidłowego funkcjonowania oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i postanowieniami Regulaminu;
 • podawania informacji i danych pełnych, prawdziwych i niewprowadzających w błąd, jeżeli w związku z korzystaniem z Usług Użytkownik zdecyduje się na dostarczanie lub podawanie informacji lub danych osobowych;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych lub zawierających szkodliwe oprogramowanie;
 • poszanowania praw innych użytkowników Serwisu internetowego.
 1. Do korzystania z Serwisu internetowego i Usług niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych, koniecznych do zapewnienia prawidłowej współpracy z Systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
 • posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, takiego jak komputer lub telefon z dostępem do sieci Internet;
 • zainstalowanie w urządzeniu końcowym przeglądarki internetowej takiej jak Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Edge lub Opera lub Internet Explorer z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
 • do korzystania z niektórych Usług, wymagane jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu internetowego i Usług zaleca się Użytkownikowi aktualizację systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej oraz instalację na urządzeniu końcowym takim jak komputer lub telefon, którym posługuje się Użytkownik systemu antywirusowego i zapory sieciowej (firewall).

 

5. Ogólne warunki zawierania i rozwiązywania Umów

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z którejkolwiek z Usług.
 2. Zakres Umowy zależy od rodzaju Usług, z których zdecydował się korzystać Użytkownik.
 3. Usługodawca zapewnia działanie Systemu teleinformatycznego w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, co skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

6. Własność intelektualna

 

 1. Serwis internetowy oraz prezentowane za jego pośrednictwem treści podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisach:
 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 1. Prawa do utworów, baz danych, znaków towarowych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu internetowego przez Usługodawcę przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W zakresie w jakim prawa te przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia utwory, bazy danych, znaki towarowe na podstawie stosownych umów, w szczególności umów licencyjnych lub innych stosunków prawnych dopuszczalnych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Użytkownik może korzystać z utworów i baz danych udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 3. Użytkownik udostępniając za pośrednictwem Serwisu internetowego lub przesyłając Usługodawcy na podany w Serwisu internetowym Adres elektroniczny informacje, zawierające w szczególności utwory, znaki towarowe lub ujawniające dane osobowe oświadcza, iż:
 • są one wolne od wad prawnych;
 • nie są one obciążone roszczeniami osób trzecich;
 • posiada wszelkie wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawnienia i zgody.

 

7. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych, ich ochrony oraz praw przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się z Polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie internetowym.

 

8. Zasady odpowiedzialności

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Serwisu internetowego i Usług lub pogorszenia jakości dostępu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, w szczególności z powodu:
 • potrzeby przeprowadzenia napraw lub rozbudowy Systemu teleinformatycznego;
 • wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego;
 • z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z powodu siły wyższej.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Regulaminie, jeżeli ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
 • z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
 • z winy nieumyślnej Usługodawcy;
 • z powodu działania osoby trzeciej, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych czy dostawców energii elektrycznej.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
 • za treści oraz informacje i dane zamieszczane lub podawane przez Użytkowników Serwisu internetowego;
 • za szkody jakie Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za szkody jakie Użytkownik może ponieść na skutek działań podjętych w oparciu o Usługi, w szczególności prezentowane w Serwisie internetowym informacje.
 1. Użytkownik udostępniając za pośrednictwem Serwisu internetowego treści, w tym informacje, zawierające w szczególności utwory, znaki towarowe lub ujawniające dane osobowe, ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawa do zaprzestania świadczenia poszczególnych lub wszystkich Usług lub zakończenia działalności Serwisu internetowego bez wcześniejszego poinformowania Użytkowników.

 

9. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu internetowego.
 2. Reklamację można składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy podane w § 1 ust. 1 pkt 6 Regulaminu.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

10. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu internetowego jest w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w szczególności z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym z przyczyn związanych ze zmianą rodzaju lub zakresu świadczonych Usług. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie internetowym.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą zamieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisie internetowym. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego i Usług po wprowadzeniu zmian stanowi akceptację przez Użytkownika nowej treści Regulaminu.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi dostępu do Usług w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.